header


       Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават молба по настоящия си адрес съответно до:

1. Директора на дирекция "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"

2. Към молбата се прилагат:
  • Копие от документ за самоличност
  • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛЛК
  • Копие от социална оценка (ако има такава)
  • Телефонен номер за обратна връзка

При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи въз основа подадената молба и приложените документи. От съответната дирекция "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги. Тя се отразява в доклад - предложение. Предоставянето на социални услуги в СОДЦСИИ се извършва със заповед на директора "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - Слатина, на чиято територия се намира центъра. Отказът на органите по ЧЛ. 40А за предоставяне на социалните услуги в общността се обжалва по реда на закона за административното производство. С потребителя се сключва договор с продължителност от един месец до една година.

Услугите в ЦСРИ ПОДКРЕПА са платени. Заплаща се 5% от обявените доходи или сумата за издръжка на потребителя в центъра, ако е по-малка от 5%. Заплащането се извършва между 16 – 22 число на следващия месец.

ПРИМЕР: Ползваните услуги през януари се заплащат февруари.Web Analytics

csri.free.bg © 2015 - 2020